معرفی توانمندی ها و سوابق اجرایی

معرفی توانمدی ها و سوابق اجرایی پس از سالها فعالیت و همکاری با شرکت ها، سازمان ها و با اتکا به توان علمی و کسب تجارب فنی تخصصی و مدیریتی در پروژه های مختلف، ایجاد یک تیم تخصصی به منظور جهت دادن به مجموعه فعالیت های انجام شده اعضا و Read more…